Therapy (บำบัดรักษา)1. มีแพทย์เข้าพบตรวจเยี่ยมผู้สูงวัย ตลอดจนการพูดคุยกับครอบครัว เพื่อประเมินสอบถามอาการโรคประจำตัวและตรวจร่างกาย ประเมินสภาวะสุขภาพ ให้ความรู้เรื่องโรคหรือความเจ็บป่วยเพื่อให้การดูแลมีประสิทธิภาพมากที่สุด ให้ชะลอภาวะความเสื่อมของร่างกายให้นานที่สุด และแพทย์ตรวจเยี่ยมเป็นประจำ
2. ตลอด 24 ชั่วโมง จะมีพยาบาลประจำศูนย์ เพื่อสนับสนุนและให้การดูแลด้าน การพยาบาล การให้คำปรึกษา การป้องกันภาวะเสี่ยงต่อการเจ็บป่วย/หกล้ม การป้องกันภาวะสมองเสื่อม บริการสร้างเสริมสุขภาพและการออกกำลังกายให้เหมาะสมต่อผู้สูงวัยในแต่ละท่าน และควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของผู้ให้การพยาบาลให้ถูกต้องตามหลักการ สังเกตและประเมินอาการของแต่ละท่านทุกวัน มีการจดบันทึกเวชระเบียนของผู้สูงวัยทุกท่าน เพื่อประเมินสภาวะการเปลี่ยนแปลงของร่างกาย ให้แพทย์ของศูนย์วินิจฉัยในเบื้องต้นเพื่อการดูแลที่ถูกต้อง และยังเอื้อประโยชน์ในการรักษาอาการของโรคต่าง ๆ ด้วย เมื่อเข้ารับการรักษากับแพทย์ที่ให้การรักษาประจำ


Physiatrist (ฟื้นฟูสมรรถภาพ)
เป้าหมาย “ครอบครัวสามารถมาทำกิจกรรมร่วมกับผู้สูงอายได้”3. นักกายภาพบำบัดและนักกิจกรรมบำบัด นำท่านทำกิจกรรมการฟื้นฟูร่างกาย และจิตใจ เพื่อชะลอการเสื่อมถอยของร่างกาย ฟื้นฟูการเสื่อมสมรรถภาพ เพิ่มสมรรถภาพทางร่างกาย และให้จิตใจมีความแข็งแรง มีการเคลื่อนไหวที่ดีขึ้น หรือความพิการของร่างกายหรือจิตใจ ด้วยวิธีการทางกายภาพบำบัด เช่น การกระตุ้นการกลืน การป้องกันการหกล้ม การป้องกันข้อติด/ข้อขัด เป็นต้น “การทำให้ทุกท่านมีความสุข รอยยิ้ม ดูไม่ออกว่าเป็นผู้สูงอายุ เป็นวิธีทำให้อายุยืนได้”นักกิจกรรมบำบัด มีความเชี่ยวชาญในการแก้ไข ผู้ที่มีความบกพร่องหรือพิการทางร่างกาย จิตใจ โดยใช้กระบวนการประเมิน การบำบัดฟื้นฟู การส่งเสริม การป้องกัน ด้วยสื่อ เทคนิค และวิธีการทางกิจกรรมบำบัด เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและทักษะความสามารถของการทำกิจกรรมการดำเนินชีวิต พัฒนาการฟื้นพลังชีวิต การพัฒนาทักษะทางจิตสังคม การพัฒนาทักษะทางการรู้คิด/ความคิดความเข้าใจ การพัฒนาทักษะชีวิต การพัฒนาสุขภาวะทางจิตวิญญาณ โดยจะเน้นเรื่อง การคงหรือรักษาสภาพความสามารถต่างๆ ที่มีอยู่ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความคิด ความจำ ความสามารถในการทำกิจกรรม
- ศิลปะบำบัด เราจะมีกิจกรรมทางศิลปะให้ท่านได้ฝึกการใช้
- ดนตรีบำบัด ผ่อนคลายด้วยเสียงดนตรีที่ดีต่อระบบประสาทและความรู้สึก
- ธรรมะบำบัด
- อโรมาบำบัด
- การออกกำลังกายอย่างเหมาะสม ภายใต้การควบคุมของทีมสุขภาพ เช่น การเต้นลีลาศ การเต้นรำ การรำไทเก๊ก เป็นต้น ซึ่งต้องไม่กระทบกับโรคประจำตัว


Therapeutic Nutrition (โภชนาการบำบัด)4. มีแพทย์ผู้เชียวชาญด้านโภชนาการบำบัด นักโภชนาการ ควบคุมและดูแลด้านอาหารให้มีพลังงานที่ต้องการเพียงพอต่อวัน มีสารอาหารครบทั้ง 5 หมู่ อาหารของเราอยู่ภายใต้การรังสรรค์มากกว่า 50 เมนู ครอบคลุมอาหาร 3 มื้อ อาหารว่าง 2 มื้อ ให้ผู้สูงวัยเลือกรับประทานได้ อีกทั้ง ยังมีอาหารชื่อดัง ทั้งระดับภัตตาคารและโรงแรม ร้านอาหารเลื่องชื่อเราก็สามารถจะเสกสันมาให้ท่านได้ ตามใจปรารถนา (มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม) มีการดูแลด้านโภชนาการ ประเมินความสามารถการบดเคี้ยว การกลืนและภาวะโภชนาการ เพื่อส่งเสริม และแก้ไขภาวะโภชนาการที่เหมาะสมของแต่ละท่าน ทั้งนี้ แพทย์จะดูแลการใช้อาหารและศาสตร์การรักษาโรคของผู้ป่วย โดยการดัดแปลงอาหารธรรมดาให้เหมาะกับโรคหรือความต้องการของร่างกายที่เปลี่ยนแปลงไปตามวัย ที่นี่ เราเลือกใช้ข้าวหอมมะลิขาวอินทรีย์ จากแหล่งผลิตข้าวชั้นดีของประเทศ “ข้าวขาวเหมาะที่สุดกับผู้สูงวัย ย่อยง่าย ดูซึมไว” “ข้าวกล้อง เหมาะกับผู้ที่มีปัญหาเรื่องเบาหวาน.. อาหารและอาหารว่างบริหารจัดการโดยร้านขนมไทยบ้านคุณหมอ ร้านในเครือของบริษัท
5. ทุก ๆ 1 เดือนจะมีนักจิตวิทยาเข้ามาพบปะพูดคุย และทำกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกับผู้สูงวัยและทีมสุขภาพ เพื่อประเมินสถานภาพทางจิตใจของผู้สูงวัย ประเมินและป้องกันภาวะซึมเศร้า เพื่อทราบแนวทางการบริหารจัดการดูแลที่เหมาะสมกับผู้สูงวัยเฉพาะราย ป้องกันอาการโรคต่าง ๆ ที่เริ่มต้นมาจากจิตใจเพราะเรารู้ว่า จิตใจสำคัญที่สุด เพราะทุกความสุขและรอยยิ้มเริ่มจากจิตใจที่มีความสุข
6. ที่นี่ เราส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้สูงวัย ครอบครัว และทีมสุขภาพของ The Primary Ladprao101 Nursing Care เพิ่มความใกล้ชิด ความอบอุ่น ในการดูแล ที่เราจะดูแลเคียงข้างคุณ เติมเต็มหัวใจให้ชุ่มฉ่ำด้วยความเอาใจใส่และความรัก อันจะเป็นการเกื้อหนุนให้จิตใจมีความสุข โดยจะมีการทำกิจกรรมต่าง ๆ ของผู้สูงวัย และจะเรียนเชิญให้แต่ละครอบครัวเข้ามามีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมด้วย ๆ นอกเหนือจากเทศกาลประเพณีทั่วไป เช่น งานวันปีใหม่ วันสงกรานต์ อาทิ การจัดกิจกรรม Cooking Therapy Day เป็นการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ร่วมกันระหว่างครอบครัว ผู้สูงวัย ด้วยกันอีกด้วย เป็นต้น
7. ที่นี่...คุณสามารถเข้าเยี่ยมผู้สูงวัยได้ตลอด 24 ชั่วโมง “เพราะเรารู้ดีว่า เวลาของทุกท่านมีความหมายและรูปแบบการใช้ชีวิตที่แตกต่างกัน” เราจึงออกแบบให้ที่นี่เป็นเสมือนบ้านของทุกท่าน มิให้กำหนดเวลาให้เป็นตัวกั้นแบ่งสายใยของครอบครัว
“เราใส่ใจทุกรายละเอียดของการดูแล และเข้าใจการใช้ชีวิตที่แตกต่าง”
8. เมื่อครบเวลาตามแพทย์นัดเพื่อรับยาโรคประจำตัวหรือการติดตามอาการของผู้สูงวัย เรามีบริการพาพบแพทย์ (เป็นไปตามความต้องการของแต่ละท่านและมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม) แต่หากมีกรณีฉุกเฉิน เราสามารถนำผู้สูงวัยถึงโรงพยาบาลใกล้เคียงได้ภายในระยะเวลาไม่เกิน 15 นาที โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด “วิกฤตของชีวิต อาจผ่านพ้นไปได้ หากบริหารจัดการด้วยความพร้อม และความสามารถอย่างเต็มที่อันรวดเร็ว” ทั้งนี้ หากมีเหตุการณ์วิกฤตของผู้สูงวัย ทีมสุขภาพซึ่งผ่านการอบรมการช่วยชีวิตมีความพร้อมที่จะช่วยเหลือแก่ผู้สูงวัยก่อนที่จะถึงโรงพยาบาลได้
9. สปาบำบัดสำหรับผู้สูงวัย เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้าของร่างกายและปลอบประโลมร่างกายและจิตใจด้วยการปรนนิบัตินวดสปาด้วยสมุนไพรชั้นดี ภายใต้การควบคุมของแพทย์ นักกายภาพบำบัดและพยาบาล (สัปดาห์ละ 1 ครั้ง และบริการเพิ่มเติมตามความต้องการ ซึ่งต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)
10. บริการมอบ Gife Set warm welcome อันประกอบด้วยสบู่ แชมพูและครีมบำรุงผิว ด้วยคุณภาพที่อ่อนโยนต่อสภาพผิวของผู้สูงวัย ภายใต้แบรนด์ “The Primary Ladprao101