ที่มาเเละเจตนารมณ์ปัจจุบันสังคมของผู้สูงอายุในประเทศไทยมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ประกอบกับการดำรงชีวิตในปัจจุบันที่ต้องแข่งขันกับเวลา จึงมีช่องว่างความห่างเหินระหว่างครอบครัวและผู้สูงวัย บริษัท ปรมนท์ เมดิคอล จำกัด จึงได้ก่อตั้ง เดอะพรามารี ลาดพร้าว101 ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและกายภาพบำบัดขึ้น เพื่อรองรับสังคมผู้สูงวัยที่จะมีมากขึ้น ด้วยแนวคิดและการบุกเบิกของแพทย์และทีมผู้บริหารรุ่นใหม่ มีเจตนรมณ์ที่จะยกระดับให้ก้าวสู่การเปลี่ยนแปลงวิถีการใช้ชีวิตและการดูแลผู้สูงวัยในรูปแบบใหม่อันทันสมัย รังสรรค์วิถีการดูแล ปรับเปลี่ยนแนวคิดรูปแบบใหม่ สู่การดูแลด้วยหัวใจ สร้างที่นี่ให้เป็น Happy Communityแห่งความสุข...เพราะผู้สูงวัยทำเพื่อสังคมและลูกหลานมามาก ถึงเวลาที่ผู้สูงวัยจะมีความสุข ใช้ชีวิตให้เต็มที่ ร่วมดูแลเคียงข้างครอบครัวของผู้สูงวัย ด้วยสังคมคุณภาพและการดูแลอย่างเหนือระดับตามมาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพ

วิสัยทัศน์ผู้นำด้านการดูแลผู้สูงวัยและการส่งเสริมสุขภาพด้วยมาตรฐานและคุณภาพระดับสากล เพื่อความไว้วางใจและพึงพอใจสูงสุดของผู้รับบริการ

พันธกิจ- เราจะดูแลผู้สูงวัยและผู้เข้ารับบริการทุกท่านด้วยหัวใจ โดยทีมสุขภาพที่มีความเชี่ยวชาญ
- เราจะยกระดับการบริการที่มีคุณภาพด้วยความใส่ใจอย่างเต็มความสามารถ
- เราจะเชื่อมความสัมพันธ์ ความรัก ความอบอุ่นระหว่างผู้เข้ารับบริการและครอบครัว ตลอดจนทีมสุขภาพ เพื่อส่งเสริม “สายใยรักแห่งครอบครัว”
- เราจะเลือกสรรสิ่งอำนวยความสะดวก ทั้งสิ่งอุปโภคและบริโภคที่ดีที่สุดให้แก่ผู้เข้ารับบริการ

THE PRIMARY NURSING CAREยกระดับการดูแลผู้สูงวัย อย่างเหนือระดับ
ด้วยการดูแลด้วยหัวใจ หนึ่งเดียวบนถนนลาดพร้าว
“เราจะเคียงข้างคุณ ด้วยสังคมคุณภาพและการดูแลอย่างเหนือระดับ”
ที่นี่...พร้อมแล้วที่จะดูแลทุกท่าน

CHOOSE THE BEST FOR YOUR BELOVED